Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (EU/2016/679)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjä:

Juhta Oy
Y-tunnus 1506546-4
Salpakatu 2
80100 Joensuu

0400 167 965 / toimisto@ehtahenkilostopalvelut.fi

Tietosuojavastaava

Satu Seppäläinen
Puh. 050 381 8511
satu.seppalainen@hl-s.fi

Rekisterin nimi

Ehta Henkilöstöpalveluiden työnhakijarekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen kerääminen sekä säilyttäminen Ehta Henkilöstöpalveluiden yritystoiminnan toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettaan rekisteröidyn (työnhakijan) antamat tiedot kuten nimi, yhteystiedot, työ- ja koulutuskokemus sekä ammattiosaaminen. Lisäksi rekisteriin tallennetaan rekisteröidyn henkilön työllistymiseen liittyvät toiveet sekä mahdolliset esteet. Rekiteriin tallennetaan Ehta Henkilöstöpalveluiden henkilöstön laatimathenkilöarviot, jotka perustuvat rekisteröidyn kanssa käytyyn vuoropuheluun työhaastattelussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä häntä haastattelemalla kasvotusten tai etäyhteyttä hyödyntämällä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa hänen suostumuksellaan Ehta Henkilöstöpalveluiden asiakasyrityksille Ehta Henkilöstöpalveluiden yritystoiminnan mukaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Ehta Henkilöstöpalvelut eivät säilytä rekisteröidyistä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja lain edellyttämiä toimenpiteitä. Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja suojataan asianmukaisesti ja huolehditaan tietoturvasta. Rekisterinpitäjänä huolehdimme, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen säilytysaika

Rekisteröityjen tietoja säilytetään kaksi (2) vuotta hakemuksen jättämisestä ellei rekisteröidyn kanssa ole toisin sovittu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on pääsääntöisesti mahdollisuus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot siitä, kuka ja milloin on käsitellyt hänen tietojaan. Hänellä on oikeus myös rajoittaa tietojensa käsittelyä sellaisessa tilanteessa, jossa hänellä on syytä uskoa, että tiedot eivät ole paikkaansa pitäviä tai niitä on käsitelty lainvastaisesti.